I   N       T   H   E       M   O   R    N   I   N   G

 

Cheer to my relatives from Shah Alam.