R  E   L  A  T  I  V  E  S      &     F  R  I  E  N  D  S

 

From left: Jersey Teng leaning on Karen Khew, Shek Ching (back), Kimmy & Aaron, Ah Jung,  Ah Chung (top), and Ah Leong.