W   E   D   D   I   N    G        D   I    N   N   E   R

 

My bright cheeky little niece, Kai Che.